Новина: : "ПАРК" АДСИЦ представи финансов отчет към 30.06.2019 г.
(Категория: Новини)
Публикувано от Park ADMIN
30 юли 2019

Допълнителна информация; декларация отговорни лица; Финансов отчет, форма КФН ;Фин.отчет, форма МСС ;Информация по чл.41, Наредба №2 на КФН; Междинен доклад за дейността; Счетоводна политика; Вътрешна информация


Новина от PARK
( http://park.bg/news.php?extend.114 )