АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
 
 
"ПАРК" АДСИЦ представи одитиран годишен финансов отчет за 2018 г. на КФН и обществеността.
English
 

rates.gif
ivan_lilov.gif
Обслужващи дружества
СД “Ени – Експерт - Георгиеви”, вписано в търговския регистър на СГС, по ф. Д. 5364/1991 г., под № 18906, том 140, стр. 20, Неговият единен идентификационен код по БУЛСТАТ 040116774

СД “Ени – Експерт – Георгиеви”, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н “Илинден”, ул. “Бежанци”, бл. 54, ет. 2, тел. 852 70 73, факс 852 70 73, e-mail: eniex@finance.bg

Повече информация за СД “Ени – Експерт – Георгиеви”

СД “Ени – Експерт – Георгиеви”, е дружество учредено през 1991 г. и е с предмет на дейност счетоводни и административни услуги, търговия и пласмент, организация на производството, консултантски услуги, комисионна, консигнационна, оказионна търговия и антиквариат /без продажба на паметници на културата, благородни метали и скъпоценни камъни/, проектиране, производство и разпространение на документи съгласно БДС, рекламна дейност /без кино, видео и собствен печат/, даване на експертизи и маркетингова дейност, проучвателна дейност, даване на прогнози, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни търговци физически и юридически лица /без процесуално представителство/.
Клиенти на „Ени експерт” са фирма „ЕКоКоМС” ООД – водещ производител на телекомуникационно оборудване в България; фирма „МИДИСТ” ООД – производител на шоколадови изделия, фирма „МИС ДЖО” ЕООД – официален вносител на „HARIBO” за територията на Република България; фирма „АНИСА М” ЕООД – финансово-икономически разработки по договори за концесии, САПАРД , оценки на имущество.
Персонала на дружеството се състои от двама работещи съдружници и едно наето лице. Работещите съдружници са с права за подписване като съставители на отчети съгласно Закона за счетоводството, Ани Георгиева – завършено висше образование магистърска степен по специалността „Счетоводство и контрол” и 18 години стаж по специалността, Павлин Георгиев – завършено средно икономическо образование специалност „Счетоводство” и 15 години стаж по специалността.
“Ени експерт” работи със собствена счетоводна програма разработена през 1995 г. Същата е с възможности за многофирмена обработка и се усъвършенства непрекъснато в зависимост от законодателството и нуждите от аналитични и синтетични справки на всяка отделна фирма. Програмата е с висока степен на автоматизиране на повтарящите се операции, изготвяне на ведомости за изплащане на РЗ, издаване на фактури и др.
„Ени експерт” поддържа контакти с Асоциацията на счетоводните къщи в България и Института на дипломираните експерт счетоводители.

За договора с ПАРК АДСИЦ
По силата на договор за извършване на дейности като обслужващо дружество от м. Октомври 2005 г., "ПАРК" АДСИЦ възлага, а СД “Ени – Експерт – Георгиеви” се съгласява срещу заплащане на уговореното възнаграждение да предоставя на "Парк" АДСИЦ при условията и по реда, предвидени в договора:
- счетоводни услуги, съгласно чл.34, ал.2 от Закона за счетоводството;
- водене на счетоводната и друга отчетност, и кореспонденция, свързани с дейността на “ПАРК” АДСИЦ;
- при поискване предоставяне на финансови консултации във връзка с дейността на “Парк” АДСИЦ и действащата нормативна уредба.

Договорът с обслужващото дружество е сключен за срок от една година, считано от деня на подписването му. Договорът се прекратява с изтичане на уговорения срок; по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; с едномесечно писмено предизвестие от всяка от страните; едностранно, с 3-дневно писмено предизвестие от изправната страна, при виновно неизпълнение на задълженията, установени в договора, съгласно общите правила на ЗЗД и ТЗ;
При прекратяване на договора с обслужващото дружество то ще бъде своевременно заменено с друго обслужващо дружество.
Месечното възнаграждение на обслужващото дружество за счетоводно обслужване на “ПАРК” АДСИЦ е в размер на 300 (триста) лева.
brocker.png
“ПАРК” АДСИЦ предлага на вашето внимание урегулирани поземлени имоти с площи от 2,4,6 и 60 дка., в село Юнец на изключително атрактивни цени. Селото се намира на 35 км. от гр. Варна в посока гр. Бургас. Разстоянието до морския бряг е 8 км. Селото е разположено в източните склонове на Стара Планина и е в непосредстена близост до уникалния екологичен проект на арх. Норман Фостър, които ще бъде изграден в местността "КАРАДЕРЕ".
повече >