АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
 
 
"ПАРК" АДСИЦ представи одитиран годишен финансов отчет за 2018 г. на КФН и обществеността.
English
 

rates.gif
ivan_lilov.gif
Банка депозитар
СИБАНК

Банка депозитар на Дружеството е “ОББ” АД,

Договорът със “ОББ” АД, предвижда банката да оказва следните услуги: съхранение на паричните средства и ценни книжа на Дружеството, които то има право да притежава съгласно закона и неговия устав; извършване на плащания от името и за сметка на Дружеството; извършване на действия, свързани с ценните книжа, като предоставяне на информация, отчети, изплащане на лихви, главници и др.; откриване на набирателна сметка при увеличаване на капитала на Дружеството. Банката депозитар има всички задължения по договора, които ЗДСИЦ, ЗППЦК и наредбите по прилагането им изискват, включително: да съхранява и отчита отделно активите на Дружеството от собствените и останалите приети за съхранение активи; да извършва всички плащания при спазване на условията, предвидени в устава и проспекта на Дружеството и осигурява използването на приходите на Дружеството в съответствие с тези актове и със закона, включително следи за спазване уставното ограничение за разходите на Дружеството; при изпълнение на задълженията си да се ръководи от интересите на Дружеството.
Месечната такса за съхранение на паричните средства на Дружеството за откриване на необходимите регистри и за съхранение на ценни книжа е 150 лева. За всяко движение (прехвърляне) по открития регистър на Дружеството на съхраняваните безналични ценни книжа по подсметка при “Централен депозитар” АД с попечител банката - депозитар (по поръчка), както и при извършване на попечителски трансфери от банката - депозитар –  5 лева за единичен трансфер. За прехвърляне по регистъра на “ПАРК” АДСИЦ на ДЦК съгласно Наредба №5/2002 г. на МФ и БНБ – 10 лева за единичен трансфер. За изготвяне на обобщена месечна писмена информация за съхраняваните от банката - депозитар активи на Дружеството и извършените операции с тях – 25 лева
Договорът с банката депозитар е сключен за неопределен срок. Договорът може да бъде прекратен предсрочно по взаимно писмено съгласие между страните, както и едностранно - с двумесечно писмено предизвестие от всяка една от страните.
brocker.png
“ПАРК” АДСИЦ предлага на вашето внимание урегулирани поземлени имоти с площи от 2,4,6 и 60 дка., в село Юнец на изключително атрактивни цени. Селото се намира на 35 км. от гр. Варна в посока гр. Бургас. Разстоянието до морския бряг е 8 км. Селото е разположено в източните склонове на Стара Планина и е в непосредстена близост до уникалния екологичен проект на арх. Норман Фостър, които ще бъде изграден в местността "КАРАДЕРЕ".
повече >