АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
СЪС СПЕЦИАЛНА
ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
 
 
"ПАРК" АДСИЦ представи одитиран годишен финансов отчет за 2018 г. на КФН и обществеността.
English
 

rates.gif
ivan_lilov.gif
За нас
<< ПРОТОКОЛИ ОТ ОБЩИ СЪБРАНИЯ >>

Обслужващи дружестваИнвестиционен посредник Банка депозитар


“ПАРК” АДСИЦ е сред първите 10 дружества, регистрирани на БФБ след приемането на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. То е учредено на 23 март 2005г. за срок от 5 години. Срокът на същестуване може да бъде удължен с решение на Общото събрание на акционерите. Акциите на дружеството се търгуват на БФБ от май 2005г. Дружеството предлага безналични свободно прехвърляеми акции с право на глас с номинална стойност от 1,00лв. След три успешни увеличения, капиталът на дружеството към момента е 9,72млн.лв, а пазарната капитализация към 1 ноември 2007г. възлиза на 13,12 млн.лв.

Стратегията на дружеството е насочена както към инвестиции в имоти, осигуряващи текущ доход под формата на наеми, така и към закупуване, изграждане и/или реновиране на недвижими имоти с цел последващата им продажба или експлоатация. Фондът декларира намеренията си в първоначалния етап на съществуването си да се стреми към реализирането на печалба основно от покупко-продажба на недвижими имоти с цел постигане на първоначална по-висока възвращаемост и привличане на нови акционери. След като набра капитал от близо 10млн.лв., дружеството се насочи и към изграждането на административна сграда на “Цариградско шосе” за отдаване под наем с цел осигуряване на текущи приходи и текущ доход за акционерите. Друг проект е и разработването на урегулиран парцел в “Малинова долина”, върху който да се изградят жилищни сгради от затворен тип. Проектът се планира да бъде изграден срещу обезщетение под формата на жилища за фонда, чиято продажба ще осигури приход за фонда още преди окончателно приключване на строежа.


brocker.png
“ПАРК” АДСИЦ предлага на вашето внимание урегулирани поземлени имоти с площи от 2,4,6 и 60 дка., в село Юнец на изключително атрактивни цени. Селото се намира на 35 км. от гр. Варна в посока гр. Бургас. Разстоянието до морския бряг е 8 км. Селото е разположено в източните склонове на Стара Планина и е в непосредстена близост до уникалния екологичен проект на арх. Норман Фостър, които ще бъде изграден в местността "КАРАДЕРЕ".
повече >